คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
รองศาสตราจารย์บุญเสริม วิมุกตะนันทน์
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ : 68 ปี
วุฒิการศึกษา : - M.B.A. (Accounting), Arizona State University, USA.
    - บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
    - อบรมระยะสั้น (Finance &Accounting) Wharton School, University of Pennsylvania, USA.
    - Director Accreditation Program (DAP) Class 100/2013 Thai Institute of Directors.
    - Audit committee Program (ACP) Class 42/2013 Thai Institute of Directors.
     
ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน   อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2550 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการอบรม และกรรมการโครงการอบรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554 - ปัจจุบัน   คณะอนุกรรมการการทดสอบการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ การสอบบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 63 ปี
วุฒิการศึกษา : - ศาสตรเมธี สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการ จัดการทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2548 มูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ใน พระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    - ปริญญาเอกการปฏิรูปและพัฒนาองค์กร ดุษฎีบัณฑิต (DODT.) สาขาวิชาการปฏิรูป และพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยแพทย์ซีบู ประเทศฟิลิปปินส์
    - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (B.A.) สาขาวิชาอุตสาหกรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors.
     
ประสบการณ์การทำงาน
2556 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน   ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบการ เรี่ยไรภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
2558 - ปัจจุบัน   รองประธาน
มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ คนที่ 1
2556 - ปัจจุบัน   รองประธาน
มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมชนนี
2556 - ปัจจุบัน   อุปนายก
สมาคมวัฒนธรรมและเศรฐษกิจไทย - เมียนมาร์
2555 - ปัจจุบัน   กรรมการ
สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
2550 - ปัจจุบัน   ที่ปรึกษาพิเศษ
สถาบันวิจัยโสมซานซี มณฑลเหวินซาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2545 - ปัจจุบัน   อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน
2551 - ปัจจุบัน   เลขาธิการ
สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
2553 - 2557   สมาชิกสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2549 - 2552   ที่ปรึกษา
สถาบันการแพทย์ไทย - จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2546 - 2550   อาจารย์ประจำ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2545 - 2547   ที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนฯ
2544 - 2545   ที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ การพลังงาน วุฒิสภา
2543 - 2545   ที่ปรึกษา
สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ
2542 - 2544   ที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนฯ
2542   คณะทำงาน
เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
2539 - 2540   คณะทำงาน
เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2538 - 2539   ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายสุธี ตรีพรชัยศักดิ์
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
อายุ : 66 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - Director Accreditation Program (DAP) Class 103/2013 Thai Institute of Directors.
     
ประสบการณ์การทำงาน
2557 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2558   กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
2550 - 2553   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการผู้บริหารกลุ่ม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นายกริช อัมโภชน์
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ : 76 ปี
วุฒิการศึกษา : - Advanced Management Program, Harvard Business School
    - Strategic Human Resource Management, Harvard Business School
    - M.S.B.A Indiana University ประเทศ สหรัฐอเมริกา
    - ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     
ประสบการณ์การทำงาน
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน   วิทยากรประจำ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด(มหาชน)
2550 - 2557   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)