คณะกรรมการบริหาร
นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่
ตำแหน่ง   ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
อายุ : 67 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท Engineer(ENV) University Of Roorkee, INDIA.
    - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข มหาวิทยลัยมหิดล
    - Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors.
    - Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors.
    - The Boss Class 24, Management and Psychology Institute.
     
ประสบการณ์การทำงาน
พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน   ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2556 - พ.ย. 2559   กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2548 - 2556   ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด
ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด
ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เธียรธรรม อสังหาริมทรัพย์ จำกัด
นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ : 32 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท Master Of Science ,International Business & English, University of Portsmouth, Hampshire UK
    - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการ บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors
    - Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors
     
ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด
2556 -2557   รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานลูกค้า
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2556   รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานลูกค้า
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2555 - 2556   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2555   เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2553 - 2554   ผู้ช่วยวางแผนการขาย
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิทเทม จำกัด
2550   พนักงานบัญชี
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
นายวิรัช วงศ์นิรันดร์
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 65 ปี
วุฒิการศึกษา : - Master of Business Administration (MBA) Florida International University, Miami, Florida, USA.
    - Certificate in Production and Manufacturing Florida International University, Miami, Florida, USA.
    - Bachelor of Science in Industrial Technology (Homor), Florida International University, Miami, Florida, USA.
    - Associate Degree in Pre-Engineering, Miami- Dade Community College, Miami, Florida, USA.
    - Audit Committee Program (ACP) Class 37/2011 Thai Institute of Directors.
    - Successful Formulation & Execution of Strategy Class 11/2010 Thai Institute of Directors.
    - Director Certification Program (DCP) Class 135/2010 Thai Institute of Directors.
     
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด
2556 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2555 - 2556   ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาองค์กรและระบบ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด
2557 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
2554 - 2557   กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร
บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
2552 - 2555   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มวางแผนการเงิน
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
2545 - 2552   ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
2544 -2545   ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบคอมพิวเตอร์
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
2534 - 2541   ผู้จัดการสาขา Los Angeles ประเทศ สหรัฐอเมริกา
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
รองผู้จัดการสาขา New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ / เลขานุการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 36 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท MBA (การบริหารและการจัดการ) มหาวิทยาลัย Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา
    - ปริญญาโท MS (การเงิน) มหาวิทยาลัย Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา
    - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
    - Director Accreditation Program (DAP) Class 98/2012 Thai Institute of Directors
    - Management Accounting for Non- Financial Executive สภาวิชาชีพบัญชีใน พระบรมราชูปถัมภ์
     
ประสบการณ์การทำงาน
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด
2556   กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2552 - มี.ค. 2556   กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2548 - 2551   ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2546 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เธียรธรรม อสังหาริมทรัพย์ จำกัด
นางสาวสวิตา แจ้งอยู่
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษาด้านการประเมิน ติดตาม และพัฒนาองค์กร /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 35 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - ประกาศนียบัตร (MSC Marketing and Management) มหาวิทยาลัย Loughborough ณ สหราชอาณาจักร
    - Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors
    - Director Accreditation Program (DAP) Class 99/2012 Thai Institute of Directors
     
ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบัน   ที่ปรึกษาด้านการประเมิน ติดตาม และพัฒนาองค์กร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด
2556   ผู้อำนวยการสายงานการตลาด
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2554 - 2556   ผู้อำนวยการสายงานการตลาด
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2548 - 2553   ผู้อำนวยการสายงานโลจิสติกส์
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด
นายไพฑูรย์ หอมจันทร์
ตำแหน่ง   กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานกลาง / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 55 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
    - Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors
     
ประสบการณ์การทำงาน
2556 - ปัจจุบัน   รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานกลาง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2556   กรรมการบริษัท / ผู้อำนวยการสายงาน บริหารงานกลาง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2553 - 2556   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2548 - 2552   ผู้อำนวยการสายบริหารงานกลาง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด
2548 - 2556   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง
บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด
2545 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท ไอ ดีล วอเตอร์ จำกัด
2545 - 2552   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง
บริษัท ไอ ดีล วอเตอร์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด
2547 - 2552   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง
บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด
2547 - 2552   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง
บริษัท เซฟ ไดเร็ค จำกัด
2550 - 2552   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง
บริษัท เธียรธรรม อสังหาริมทรัพย์ จำกัด
นายวัชรินทร์ วัชรธรรม
ตำแหน่ง   กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต
อายุ : 40 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี สาขา วทบ.สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    - Director Accreditation Program (DAP) Class 98/2012 Thai Institute of Directors.
     
ประสบการณ์การทำงาน
2556 - ปัจจุบัน   รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2556   ผู้อำนวยการสายงานการผลิต
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2554 - 2556   ผู้อำนวยการสายงานการตลาด
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2551 - 2553   ผู้อำนวยสายงานการผลิต
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2547 - 2550   ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด
2545 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด
2547 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด
นายสยาม อุฬารวงศ์
ตำแหน่ง   กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารบัญชีลูกหนี้ / รองกรรมการผู้จัดการสายงานช่องทางการขายใหม่และบริการ
อายุ : 49 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท M.B.A. Internation Business Nova Southeastern University, Florida, USA.
    - Director Certification Program (DCP) 2013 Thai Institute of Directors.
    - Executive Development Program (EDP) 2013 Thai Institute of Directors.
ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบัน   - กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารบัญชีลูกหนี้ / รองกรรมการผู้จัดการสายงานช่องทางการขายใหม่และบริการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
นายไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์
ตำแหน่ง   กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการบริหารสายงานสนับสนุนธุรกิจ
อายุ : 58 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - Director Certification Program (DCP) Thai Institute of Directors.
    - Executive Development Program (EDP) Thai Institute of Directors.
     
ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการบริหารสายงานสนับสนุนธุรกิจ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน   กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2560   กรรมการอิสระ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2550 – 2551   รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2548 – 2550   ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดและเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2438 – 2548   ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2532 – 2538   ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
บริษัท ยูนิไทยไลน์ จำกัด (มหาชน)