คณะกรรมการบริหาร
นายสหัส ตรีทิพยบุตร
ตำแหน่ง   ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
อายุ : 69 ปี
วุฒิการศึกษา : - Master of Science (Computer and Information Sciences), Syracuse University, New York, USA.
    - พาณิชยศาสตร์บัญฑิต (สถิติ) คณะพณิชย ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
    - Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) Class 7/2013 Thai Institute of Directors.
    - How to measure the Success of Corporate Strategy (HMS) Class 2/2013 Thai Institute of Directors.
    - Director Accreditation Program (DAP) Class 28/2004 Thai Institute of Directors.
     
ประสบการณ์การทำงาน
27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ออริจิ้น พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริษัท , กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เนทเบย์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน   ที่ปรึกษา
วุฒิสมาชิกสายการเงินการธนาคาร
2553 - 2555   กรรมการบริษัท / คณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศ
2550 - 2551   กรรมการบริษัท
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
2549 - 2550   กรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2546 - 2550   กรรมการบริษัท
บริษัท เทรดสยามดอทคอม จำกัด
นางสุมนา วงษ์กะพันธ์
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 66 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ “ Southeastern Oklahoma State USA” (ปี 2518)
    - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2515)
     
ประสบการณ์การทำงาน
27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน   ที่ปรึกษา
ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน   ที่ปรึกษาประธานบริหาร
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
    ประธานกรรมการ
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ อิสระ
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด
    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เคทีบี แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด
    ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและทรัพยากรบุคคล
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
    ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
    ประธานคณะกรรมการคัดเลือก กรรมการ ผู้จัดการ
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ : 32 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท Master Of Science ,International Business & English, University of Portsmouth, Hampshire UK
    - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการ บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors
    - Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors
     
ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด
2556 -2557   รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานลูกค้า
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2556   รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานลูกค้า
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2555 - 2556   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2555   เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2553 - 2554   ผู้ช่วยวางแผนการขาย
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิทเทม จำกัด
2550   พนักงานบัญชี
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
นายวิรัช วงศ์นิรันดร์
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 65 ปี
วุฒิการศึกษา : - Master of Business Administration (MBA) Florida International University, Miami, Florida, USA.
    - Certificate in Production and Manufacturing Florida International University, Miami, Florida, USA.
    - Bachelor of Science in Industrial Technology (Homor), Florida International University, Miami, Florida, USA.
    - Associate Degree in Pre-Engineering, Miami- Dade Community College, Miami, Florida, USA.
    - Audit Committee Program (ACP) Class 37/2011 Thai Institute of Directors.
    - Successful Formulation & Execution of Strategy Class 11/2010 Thai Institute of Directors.
    - Director Certification Program (DCP) Class 135/2010 Thai Institute of Directors.
     
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด
2556 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2555 - 2556   ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาองค์กรและระบบ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด
2557 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
2554 - 2557   กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร
บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
2552 - 2555   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มวางแผนการเงิน
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
2545 - 2552   ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
2544 -2545   ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบคอมพิวเตอร์
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
2534 - 2541   ผู้จัดการสาขา Los Angeles ประเทศ สหรัฐอเมริกา
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
รองผู้จัดการสาขา New York ประเทศสหรัฐอเมริกา