คณะกรรมการบริหาร
นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานช่องทางการขายใหม่และบริการลูกค้า / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ : 31 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท Master Of Science ,International Business & English, University of Portsmouth, Hampshire UK
    - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการ บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors
    - Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors
     
ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการสายช่องทางการขายใหม่ และบริการลูกค้า บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด
2556 -2557   รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานลูกค้า
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2556   รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานลูกค้า
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2555 - 2556   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2555   เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2553 - 2554   ผู้ช่วยวางแผนการขาย
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิทเทม จำกัด
2550   พนักงานบัญชี
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
นายวิรัช วงศ์นิรันดร์
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 63 ปี
วุฒิการศึกษา : - Master of Business Administration (MBA) Florida International University, Miami, Florida, USA.
    - Certificate in Production and Manufacturing Florida International University, Miami, Florida, USA.
    - Bachelor of Science in Industrial Technology (Homor), Florida International University, Miami, Florida, USA.
    - Associate Degree in Pre-Engineering, Miami- Dade Community College, Miami, Florida, USA.
    - Audit Committee Program (ACP) Class 37/2011 Thai Institute of Directors.
    - Successful Formulation & Execution of Strategy Class 11/2010 Thai Institute of Directors.
    - Director Certification Program (DCP) Class 135/2010 Thai Institute of Directors.
     
ประสบการณ์การทำงาน
2556 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2555 - 2556   ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาองค์กรและระบบ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด
2557 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
2554 - 2557   กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร
บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
2552 - 2555   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มวางแผนการเงิน
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
2545 - 2552   ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
2544 -2545   ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบคอมพิวเตอร์
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
2534 - 2541   ผู้จัดการสาขา Los Angeles ประเทศ สหรัฐอเมริกา
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
รองผู้จัดการสาขา New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ / เลขานุการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 35 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท MBA (การบริหารและการจัดการ) มหาวิทยาลัย Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา
    - ปริญญาโท MS (การเงิน) มหาวิทยาลัย Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา
    - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
    - Director Accreditation Program (DAP) Class 98/2012 Thai Institute of Directors
    - Management Accounting for Non- Financial Executive สภาวิชาชีพบัญชีใน พระบรมราชูปถัมภ์
     
ประสบการณ์การทำงาน
มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด
2556   กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2552 - มี.ค. 2556   กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2548 - 2551   ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2546 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เธียรธรรม อสังหาริมทรัพย์ จำกัด
นายไพฑูรย์ หอมจันทร์
ตำแหน่ง   กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานกลาง / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 54 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
    - Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors
     
ประสบการณ์การทำงาน
2556 - ปัจจุบัน   รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานกลาง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2556   กรรมการบริษัท / ผู้อำนวยการสายงาน บริหารงานกลาง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2553 - 2556   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2548 - 2552   ผู้อำนวยการสายบริหารงานกลาง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด
2548 - 2556   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง
บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด
2545 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท ไอ ดีล วอเตอร์ จำกัด
2545 - 2552   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง
บริษัท ไอ ดีล วอเตอร์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด
2547 - 2552   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง
บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด
2547 - 2552   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง
บริษัท เซฟ ไดเร็ค จำกัด
2550 - 2552   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง
บริษัท เธียรธรรม อสังหาริมทรัพย์ จำกัด
นายวัชรินทร์ วัชรธรรม
ตำแหน่ง   กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต
อายุ : 39 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี สาขา วทบ.สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    - Director Accreditation Program (DAP) Class 98/2012 Thai Institute of Directors.
     
ประสบการณ์การทำงาน
2556 - ปัจจุบัน   รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2556   ผู้อำนวยการสายงานการผลิต
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2554 - 2556   ผู้อำนวยการสายงานการตลาด
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2551 - 2553   ผู้อำนวยสายงานการผลิต
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2547 - 2550   ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด
2545 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด
2547 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด
นางสาวสวิตา แจ้งอยู่
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 34 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - ประกาศนียบัตร (MSC Marketing and Management) มหาวิทยาลัย Loughborough ณ สหราชอาณาจักร
    - Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors
    - Director Accreditation Program (DAP) Class 99/2012 Thai Institute of Directors
     
ประสบการณ์การทำงาน
2556 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด
2556   ผู้อำนวยการสายงานการตลาด
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2554 - 2556   ผู้อำนวยการสายงานการตลาด
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2548 - 2553   ผู้อำนวยการสายงานโลจิสติกส์
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด
นายพัทธนนท์ เปรมสมิทธ์
ตำแหน่ง   กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานกิจการสาขา
อายุ : 51 ปี
วุฒิการศึกษา : - นิติศาสตร์มหาบัณฑิต.(กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
    - Mini MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    - Senior Executive Program สถาบันศศิ นทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
ประสบการณ์การทำงาน
2558 - ปัจจุบัน   รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการสาขา
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2554 - 2557   Senior Vice President บริหารความสัมพันธ์และการขาย
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2550 - 2554   Vice President ผู้จัดการภาคนครหลวง3
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2549 - 2550   Vice President บริหารทรัพยากรบุคคล
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2546 -2548   Vice President บริหารการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2543 - 2545   Vice President , IIBG HR Unit ฝ่ายผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2540 - 2543   ผู้อำนวยการทรัพยากรบุคคล และกิจการทั่วไป
กลุ่มบริษัท คิงพาวเวอร์ดิวตี้ฟรี
นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 66 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท Engineer(ENV) University Of Roorkee, INDIA.
    - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข มหาวิทยลัยมหิดล
    - Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors.
    - Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors.
    - The Boss Class 24, Management and Psychology Institute.
     
ประสบการณ์การทำงาน
2556 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2548 - 2556   ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด
ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด
ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เธียรธรรม อสังหาริมทรัพย์ จำกัด