สารจากคณะกรรมการ
ปี 2560 เป็นปีที่มีหลายปัจจัยที่ท้าทายการดำเนินธุรกิจของ TSR ในระหว่างปีที่ผ่านมาคณะผู้บริหารได้ทำการปรับแผนธุรกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา ทุกคนในองค์กรล้วนทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ

ผลการดำเนินงานในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยทำรายได้รวมดอกผลจากการเช่าซื้อและรายได้จากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อของบริษัทย่อย (รายได้รวม) 1,649.56 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.16 จากปีก่อน กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท 77.36 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.00 จากปีก่อน ถึงแม้ว่ารายได้และกำไรสุทธิจะลดลง แต่อัตรากำไรสุทธิ (กำไรสุทธิต่อรายได้รวม) สูงขึ้นเป็นร้อยละ 4.51 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 4.31 ในขณะที่สัดส่วนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญต่อรายได้รวมลดลงเป็นร้อยละ 9.67 จากร้อยละ 12.81 ในปี 2559 ซึ่งเป็นผลจากการระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น การเข้มงวดในการตรวจสอบ รวมทั้งการกำหนดระเบียบการหักค่านายหน้าคืนจากพนักงานขายในกรณีที่มีการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ไม่มีคุณภาพเพียงพอและในปีที่ผ่านมาได้ทำการปรับอัตราและวิธีการคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน

สำหรับสินทรัพย์รวม 1,481.31 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.53 จากปีก่อน เกิดจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อลดลงและการบริหารสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม หนี้สินรวม 359.94 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 59.18 จากปีก่อน ส่วนหนึ่งเกิดจากเงินกู้ยืมลดลง เนื่องจากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเก็บเงินได้มากขึ้นประกอบกับเงินรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) อยู่ที่ 0.32 เท่า จัดว่าอยู่ในระดับต่ำสำหรับธุรกิจให้เช่าซื้อ

ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารหรือการทำธุรกิจผ่านทาง Internet, Facebook และ Line เป็นต้น ในปี 2561 TSR มีแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเชิงรุกโดยใช้การตลาดออนไลน์และเทเลมาร์เก็ตติ้ง (Digital online & tele marketing) เพื่อเสริมทัพในการเพิ่มยอดขายและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับภาวะตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและจะทวีการเติบโตในช่องทางนี้มากยิ่ง ๆ ขึ้น TSR มุ่งเน้นการเติบโตทั้งในตลาดเครื่องกรองน้ำและเครื่องใช้ไฟฟ้า ด้วยประสบการณ์ 42 ปี ในการจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ ประกอบกับความแข็งแกร่งของทีมงานขายที่มีอยู่ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงเมืองหลัก ๆ ทั่วภูมิภาคของไทย และการเป็นพันธมิตรกับผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ยอดนิยม เราเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจโดยใช้การตลาดดิจิทัลผสมผสานกับจุดแข็งของทีมขายและทีมขายทางโทรศัพท์จะเป็นปัจจัยบวกที่ผลักดันให้บริษัทสามารถสร้างยอดขายและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อการเติบโตทางธุรกิจ

นอกจากการปรับกลยุทธ์การขายแล้ว ยังมีภารกิจที่สำคัญคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการบริหารค่าใช้จ่ายและการควบคุมสัดส่วนหนี้ที่ไม่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้นต่อไป

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี TSR ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 ในระดับดีมาก (Very Good) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการประเมินในระดับดีมากเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน และเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีคุณภาพ TSR ได้จัดทำโครงการบริจาคเครื่องกรองน้ำดื่มให้โรงเรียนต่าง ๆ เพื่อมอบสุขภาพอนามัยที่ดีให้เยาวชนและบุคลากรของโรงเรียน เราจะยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการดำเนินการต่าง ๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องต่อไป

คณะกรรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก ๆ ฝ่าย ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา รวมทั้งขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจและทุ่มเทในการทำงานของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน เราจะยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รอบคอบ โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกด้าน เพื่อสร้างความเติบโตทางธุรกิจสู่ความอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป


นายสหัส ตรีทิพยบุตร
ประธานกรรมการบริษัท

นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร