สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ปี 2558 เป็นอีกหนึ่งปีแห่งความท้าทายสำหรับบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หลังจากได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2557 ในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจอาเซียนที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป บริษัทได้ทำการปรับกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานที่สำคัญหลายด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมานับเป็นผลงานที่โดดเด่น บริษัทและบริษัทย่อยสามารถทำรายได้รวม 1,617 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 44 จากปีก่อน กำไรสุทธิ 146 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 56 จากปีก่อนสินทรัพย์รวม 1,583 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 46 จากปีก่อน บริษัททำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย การขยายสาขาและศูนย์บริการลูกค้าให้ครอบคลุมและเข้าถึงลูกค้าในทุกภูมิภาคของประเทศไทย การบริหารงานและการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับก้าวต่อไปของบริษัท บริษัทจะไม่เป็นเพียงผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องกรองน้ำดื่มเท่านั้น แต่บริษัทมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมให้ทุกบ้าน ทุกองค์กร มีน้ำดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น บริษัทได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจและศึกษาความเป็นไปได้ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2559 ซึ่งบริษัทคาดว่าจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น

ด้วยความมุ่งมั่น ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2558 ในระดับดี (Good) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งบริษัทจะยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการดำเนินการต่าง ๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่งต่อไป โดยในปีนี้บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR Report) ให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ ความมุ่งมั่น และทุ่มเทในการทำงานของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน คณะกรรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คณะผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก ๆ ฝ่ายที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์รอบคอบ โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกด้านเพื่อสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป


นายสหัส ตรีทิพยบุตร
ประธานกรรมการบริษัท


นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร