สารจากคณะกรรมการ
ตลอดปีที่ผ่านมา ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)ได้ทำการปรับแผนทางธุรกิจและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยสามารถทำรายได้รวม 1,836 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปีก่อน กำไรสุทธิ 81 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 45 จากปีก่อน สินทรัพย์รวม 1,862 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปีก่อน ประเด็นหลักที่ทำให้กำไรสุทธิลดลงและเป็นประเด็นที่ผู้ถือหุ้นอาจมีความกังวลคือหนี้สูญที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทมิได้นิ่งนอนใจในปัญหาหนี้เสียและเร่งในการแก้ไขปัญหา โดยวิเคราะห์หาสาเหตุพร้อมทั้งปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง สาเหตุหลักที่ทำให้หนี้สูญสูงขึ้น คือ การขยายระยะเวลาการผ่อนชำระค่าสินค้าสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็น 25 เดือนหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่าจากระยะเวลาเดิมซึ่งเป็นผลจากการออกผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำรุ่นใหม่ที่มีราคาจำหน่ายสูงกว่ารุ่นเดิม โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2558 ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าบางส่วนมีความรู้สึกถึงภาระการผ่อนชำระที่ยาวนานทำให้ลูกค้าส่วนหนึ่งไม่ผ่อนชำระต่อจึงกลายเป็นหนี้เสีย ต่อมาบริษัทได้ปรับระยะเวลาการผ่อนชำระให้สั้นลง โดยปัจจุบันมีระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 13 เดือน ซึ่งนอกจากจะทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงภาระที่ไม่ยาวเกินไปแล้ว ยังได้ลูกค้าที่มีความสามารถในการผ่อนชำระต่องวดที่สูงขึ้น บริษัทมั่นใจว่าจะทำให้ปัญหาหนี้เสียที่เกิดจาก การจำหน่ายภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวลดลงได้ในอนาคต

ในปี 2559 บริษัทไม่เพียงแต่รุกในธุรกิจเครื่องกรองน้ำดื่มซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่ได้ทำการขยายไปยังต่างจังหวัดเพื่อให้บริการลูกค้าได้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสของการต่อยอดทางธุรกิจจากฐานลูกค้าเดิม จึงได้นำจุดแข็งของทีมขายและทีมเก็บเงินที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการขยายธุรกิจไปสู่การจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่เน้นการขายแบบเงินผ่อนควบคู่กันไปด้วย อีกทั้งได้จัดตั้งบริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจการปล่อยสินเชื่อ อาทิ สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น ซึ่งเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้เริ่มเข้าสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในนาม บริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จำกัด ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยทั้งสองบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในปี 2559 ดังกล่าว จะเริ่มมีผลประกอบการในครึ่งปีแรกของปี 2560 และบริษัทยังคงจะเดินหน้าในการขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่น ๆ ใน AEC ต่อไป

สำหรับแผนงานในปีถัดไป บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตที่ยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งและการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อให้บริษัทได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 ในระดับดีมาก (Very Good) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นระดับที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีคุณภาพ บริษัทได้จัดทำโครงการต่าง ๆ อาทิ การติดตั้งระบบกรองและเก็บน้ำดื่มสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ที่มีปัญหาทางคุณภาพน้ำ บริษัทจะยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการดำเนินการต่าง ๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องต่อไป

คณะกรรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก ๆ ฝ่าย ที่ได้ให้ ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา รวมทั้งขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจและทุ่มเทในการทำงานของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วย ความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รอบคอบ โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกด้าน เพื่อสร้างความเติบโตทางธุรกิจสู่ความอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป


นายสหัส ตรีทิพยบุตร
ประธานกรรมการบริษัท

นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร