คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางสุมนา วงษ์กะพันธ์
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
อายุ : 66 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ “ Southeastern Oklahoma State USA” (ปี 2518)
    - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2515)
     
ประสบการณ์การทำงาน
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน   ที่ปรึกษา
ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน   ที่ปรึกษาประธานบริหาร
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
    ประธานกรรมการ
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ อิสระ
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด
    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เคทีบี แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด
    ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและทรัพยากรบุคคล
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
    ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
    ประธานคณะกรรมการคัดเลือก กรรมการ ผู้จัดการ
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นายสุธี ตรีพรชัยศักดิ์
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
อายุ : 66 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - Director Accreditation Program (DAP) Class 103/2013 Thai Institute of Directors.
     
ประสบการณ์การทำงาน
2557 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2558   กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
2550 - 2553   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการผู้บริหารกลุ่ม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นางสาวสวิตา แจ้งอยู่
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษาด้านการประเมิน ติดตาม และพัฒนาองค์กร /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 35 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - ประกาศนียบัตร (MSC Marketing and Management) มหาวิทยาลัย Loughborough ณ สหราชอาณาจักร
    - Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors
    - Director Accreditation Program (DAP) Class 99/2012 Thai Institute of Directors
     
ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบัน   ที่ปรึกษาด้านการประเมิน ติดตาม และพัฒนาองค์กร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด
2556   ผู้อำนวยการสายงานการตลาด
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2554 - 2556   ผู้อำนวยการสายงานการตลาด
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2548 - 2553   ผู้อำนวยการสายงานโลจิสติกส์
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด