ข้อมูลบริษัท
Safe Safe Safe Safe Safe Safe

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) หรือเดิม บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด

ได้เริ่มก่อตั้งขี้นในปี พ.ศ. 2535 มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ การผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำแบบขายตรง ซึ่งเริ่มจากเครื่องกรองน้ำแบบท่อคู่ และได้พัฒนาเรื่อยมาจนเป็นเครื่องกรองน้ำที่มีระบบ
การกรองหลายขั้นตอน เพื่อให้น้ำที่ผ่านการกรองมีคุณภาพ ปลอดภัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยในปี 2556 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยใช้ชื่อว่า บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทยเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำโดยใช้ระบบการขายแบบขายตรงแบบชั้นเดียวเป็นหลัก (Single Level Direct Sale) ในการจำหน่ายเครื่องกรองน้ำมาตั้งแต่ปี 2519 รวมเป็นเวลากว่า 40 ปี และเริ่มการขาย ผ่านช่องทางขายใหม่ โดยการขายผ่านโมเดิร์นเทรด ผ่านองค์กรต่าง ๆ โดยลูกค้าจะอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงตามหัวเมืองหลักในต่างจังหวัด ในปัจจุบันบริษัทเริ่มขยายกิจการ โดยการเปิดสาขา เพื่อให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเน้นการบริการลูกค้าอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้บริษัทย่อยของบริษัทคือ บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย เครื่องกรองน้ำให้แก่บริษัทขายตรงขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง และบริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ เฟดเดอร์