ข้อมูลบริษัท
Safe Safe Safe Safe Safe Safe

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) หรือเดิม บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด

ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2535 มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ การผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำแบบขายตรงซึ่งเริ่มจากเครื่องกรองน้ำแบบท่อคู่ และได้พัฒนาเรื่อยมาจนเป็นเครื่องกรองน้ำที่มีระบบ
การกรองหลายขั้นตอนเพื่อให้น้ำที่ผ่านการกรองมีคุณภาพ ปลอดภัย รวมทั้งมีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยในปี 2556 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยใช้ชื่อว่า บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำโดยใช้ระบบการขายแบบขายตรงแบบชั้นเดียวเป็นหลัก (Single Level Direct Sale) ในการจำหน่ายเครื่องกรองน้ำมาตั้งแต่ปี 2519 รวมเป็นเวลากว่า 41 ปี และเริ่มการขายผ่านช่องทางขายใหม่ โดยการขายผ่านโมเดิร์นเทรด ผ่านองค์กรต่างๆ โดยลูกค้าจะอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงตามหัวเมืองหลักในต่างจังหวัด ในปัจจุบันบริษัทเริ่มขยายกิจการ โดยการเปิดสาขาเพื่อให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเน้นการบริการลูกค้าอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนของบริษัท คือ บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดจาหน่ายเครื่องกรองน้ำให้แก่บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด (บริษัทขายตรงขนาดใหญ่) บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ เฟดเดอร์ บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจหลัก อาทิ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อทะเบียนรถ เป็นต้น และบริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเครื่องใช้ไฟฟ้า ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว