โครงสร้างบริษัทย่อย
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ดังต่อไปนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561