โครงสร้างบริษัทย่อย
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด แสดงดังแผนภาพ และ บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2559