วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
เราจะเป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องกรองน้ำดื่ม ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV
พันธกิจ
 • เราจะเป็นผู้นำและส่งมอบคุณค่าของเราผ่าน เครื่องกรองน้ำดื่มที่สะอาดเพื่อสุขภาพที่ดี เป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย และขยายฐานธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ CLMV
 • เราจะสร้างความประทับใจในสินค้าและบริการให้กับทุกบ้าน ทุกครัวเรือน
ธรรมนูญ
เราจะนำบริการด้านสุขภาพ สร้างคุณภาพความพอใจให้ลูกค้า
เราจะสร้างความมั่นคงตรงวาจา สร้างพนักงานมีคุณค่าปัญหาคลาย
เราจะสร้างผลกำไรใหญ่ไพศาล เพื่อเจือจานกระจายถ้วนล้วนหลากหลาย
ธรรมนูญองค์กรไม่คลอนคลาย ห้าข้อไซร้บรรลุจุดสูงสุดเอย
ค่านิยมองค์กร (TSR Core Value)
เราคือ SAFE : SAFE คือเรา
 • S (Satisfaction) สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
 • A (Adaptation) พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • F (Firm Company) ลือเลื่อง บริษัทธรรมาภิบาล
 • E (Excellent Service) การบริการเป็นเลิศ
ความสามารถหลักขององค์กร
(TSR Core Competency) SMARTs
 • S (Service Mind) บริการด้วยใจ
 • M (Moral) ยึดถือในจรรยาบรรณ
 • A (Achievement) มุ่งมั่นความสำเร็จ
 • R (Responsibility) สานเสร็จความรับผิดชอบ
 • T (Team Work) รอบคอบงานเป็นทีม
 • s (self-learning) ใฝ่เรียนรู้