การอบรมสัมนา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระตุ้นจูงใจพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมภายบริษัทฯ โดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ

05
มีนาคม
2561
ประมวลภาพการบรรยายธรรมในหัวข้อ"ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข" โดย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ"
05
มีนาคม
2561
ประมวลภาพการจัดอบรม หลักสูตร การสร้างพลังนักขาย
14
กุมภาพันธ์
2561
ประมวลภาพ การอบรมภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลง (ผู้บริหารระดับสูง)รุ่นที่ 1