การอบรมสัมนา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระตุ้นจูงใจพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมภายบริษัทฯ โดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ

20
ธันวาคม
2559
"การสัมมนาเรื่อง ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) รุ่นที่ 2"
13
ธันวาคม
2559
"การอบรมธุรการสาขา เรื่อง ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ, KPI, Competency"
07
ธันวาคม
2559
"การอบรมพนักงานขายทางโทรศัพท์ รุ่น 1/59"
01
ธันวาคม
2559
"พนักงานเริ่มงานใหม่และเทคนิคการขาย"
21
มิถุนายน
2559
"การใช้และบำรุงรักษารถยนต์"
18
มิถุนายน
2559
"บันไดเศรษฐี" รุ่นที่ 9/2559"