การอบรมสัมนา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระตุ้นจูงใจพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมภายบริษัทฯ โดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ

24
กันยายน
2558
"การอบรมแอร์ Fedders"
30
สิงหาคม
2558
"อบรมการบริการด้วยใจรักในงานที่ทำ"
26
สิงหาคม
2558
"การอบรมของพนักงานขายประจำร้าน Dealer จ.มหาสารคาม"
21
สิงหาคม
2558
"การอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)"
20
สิงหาคม
2558
การอบรมหลักสูตร การติดตั้งและการแก้ไขปัญหาเครื่องกรองน้ำ ROMA รุ่นที่ 2
19
สิงหาคม
2558
การอบรมหลักสูตร การติดตั้งและการแก้ไขปัญหาเครื่องกรองน้ำ ROMA รุ่นที่ 1
09
กรกฎาคม
2558
การอบรม "ศิลปะในการบริหารคน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่"
08
กรกฎาคม
2558
การอบรม "บันไดเศรษฐี รุ่น 8"
06
กรกฎาคม
2558
การอบรมหลักสูตร "Excel Advanced"
01
กรกฎาคม
2558
การพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ
26
มิถุนายน
2558
เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์สำหรับ Call Center อย่างมีประสิทธิผล
24
มิถุนายน
2558
การสัมมนา "การศิลปการจบการขายและการดูแลลูกค้าอย่างมืออาชีพ"
23
พฤษภาคม
2558
23-29 พฤษภาคม 2558 อบรม โครงการ The Power of Change
22
กุมภาพันธ์
2558
การสัมมนา "ผู้บริหารทีมขายยุคใหม่..หัวใจ DISC" โดยวิทยากรอาจารย์กัมพล ราชวงษ์ และทีมงานจากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (The Smart Wealth Institute) และทีมงาน
30
มกราคม
2558
อบรม Modern Management Executive (MME) รูปแบบการสัมมนาเชิงวิชาการ