การอบรมสัมนา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระตุ้นจูงใจพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมภายบริษัทฯ โดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ

30
ตุลาคม
2556
อบรมและซักซ้อมการป้องกันอัคคีภัยบริษัทฯ ประจำปี 2556
29
สิงหาคม
2556
อบรมสัมมนาหลักสูตรนักเก็บเงินมือทอง
06
สิงหาคม
2556
อบรมสัมมนาหลักสูตรหัวหน้าทีมขายมืออาชีพ Yes You Can!
10
มิถุนายน
2556
อบรมสัมมนาหลักสูตรนักขายมืออาชีพ รุ่น 2
27
พฤษภาคม
2556
อบรมสัมมนาหลักสูตรนักขายมืออาชีพ รุ่น 1
06
กุมภาพันธ์
2556
อบรมสัมมนาหลักสูตรธุรกิจต่อเนื่องมืออาชีพ คุณทำได้ Yes You Can!