การอบรมสัมนา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระตุ้นจูงใจพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมภายบริษัทฯ โดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ

18 มิถุนายน 2559
"บันไดเศรษฐี" รุ่นที่ 9/2559"

ฝ่ายสถาบันฝึกอบรม ขอประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศ การอบรมพนักงานขายเรื่อง. “บันไดเศรษฐี" รุ่นที่ 9/2559” โดย สถาบันฝึกอบรม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ ห้องแม่น้ำเพชรบุรี