การอบรมสัมนา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระตุ้นจูงใจพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมภายบริษัทฯ โดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ

21 มิถุนายน 2559
"การใช้และบำรุงรักษารถยนต์"

ฝ่ายสถาบันฝึกอบรม ขอประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศ การอบรมฝ่ายขาย สายงาน G และ D เรื่อง. “การใช้และบำรุงรักษารถยนต์” โดย สถาบันฝึกอบรม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ ห้องแม่น้ำเพชรบุรี