การอบรมสัมนา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระตุ้นจูงใจพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมภายบริษัทฯ โดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ

07 ธันวาคม 2559
"การอบรมพนักงานขายทางโทรศัพท์ รุ่น 1/59"

ฝ่ายสถาบันฝึกอบรม ขอประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศ การอบรมพนักงานขายทางโทรศัพท์ รุ่น 1/59 เรื่อง อบรมเครื่องกรองน้ำ, เครื่องใช้ไฟฟ้า และ Selling Skill ให้กับพนักงานขายทางโทรศัพท์ โดย สถาบันฝึกอบรม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องอบรม Telesales ชั้น 2