การอบรมสัมนา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระตุ้นจูงใจพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมภายบริษัทฯ โดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ

13 ธันวาคม 2559
"การอบรมธุรการสาขา เรื่อง ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ, KPI, Competency"

ฝ่ายสถาบันฝึกอบรม ขอประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศ การอบรมธุรการสาขา เรื่อง ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ, KPI, Competency โดย สถาบันฝึกอบรม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ ห้องแม่น้ำเพชรบุรี