การอบรมสัมนา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระตุ้นจูงใจพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมภายบริษัทฯ โดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ

20 ธันวาคม 2559
"การสัมมนาเรื่อง ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) รุ่นที่ 2"

ฝ่ายสถาบันฝึกอบรม ขอประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศ การสัมมนาเรื่อง ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) รุ่นที่ 2 โดย ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ และฝ่ายสถาบันฝึกอบรม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมฝ่ายเครดิต