การอบรมสัมนา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระตุ้นจูงใจพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมภายบริษัทฯ โดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ

16 มกราคม 2560
การอบรมพนักงาน บริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จำกัด

ฝ่ายสถาบันฝึกอบรม ขอประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศ การอบรมพนักงาน ของ บริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จำกัด ในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำและกระบวนการติดตั้งผลิตภัณฑ์” เมื่อวันที่ 9-13 มกราคม 2560 โดย สถาบันฝึกอบรม และฝ่ายควบคุมคุณภาพการผลิต