การอบรมสัมนา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระตุ้นจูงใจพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมภายบริษัทฯ โดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ

18 มกราคม 2560
การอบรมพนักงานฝ่ายขายทางโทรศัพท์

ฝ่ายสถาบันฝึกอบรม ขอประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศ การอบรมพนักงานฝ่ายขายทางโทรศัพท์ ของ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ในหลักสูตร "ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และเทคนิคการขาย" รุ่น 1 และ รุ่น 2 เมื่อวันที่ 5-13 มกราคม 2560 โดย สถาบันฝึกอบรม