การอบรมสัมนา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระตุ้นจูงใจพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมภายบริษัทฯ โดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ

15 กุมภาพันธ์ 2560
การอบรมพนักงานฝ่ายขายทางโทรศัพท์

ฝ่ายสถาบันฝึกอบรม ขอประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศ การอบรมพนักงานฝ่ายขายทางโทรศัพท์ ของ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ในหลักสูตร "ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และเทคนิคการขาย" รุ่น 3 และ รุ่น 4 เมื่อวันที่ 1-13 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สถาบันฝึกอบรม