การอบรมสัมนา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระตุ้นจูงใจพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมภายบริษัทฯ โดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ

22 มีนาคม 2560
การอบรมความรู้พื้นฐานและข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

ฝ่ายสถาบันฝึกอบรม ขอประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศการอบรม ในหัวข้อเรื่อง "ความรู้พื้นฐานและข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015" เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยอาจารย์มิ่งขวัญ โคตรพันธุ์กูล จาก บริษัท คิวชี พลัส เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ให้ความรู้ และได้รับเกียรติจาก คุณวัชรินทร์ วัชรธรรม รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต เป็นประธานการจัดงานอบรมในครั้งนี้