การอบรมสัมนา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระตุ้นจูงใจพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมภายบริษัทฯ โดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ

21 เมษายน 2560
การอบรบหลักสูตร การให้คำปรึกษา Coaching

ฝ่ายสถาบันฝึกอบรม ขอประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร การให้คำปรึกษา Coaching เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดย อาจารย์วีระศักดิ์ ทวีสุข