การอบรมสัมนา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระตุ้นจูงใจพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมภายบริษัทฯ โดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ

12 พฤษภาคม 2560
อบรมสาขาภาคเหนือ

ฝ่ายสถาบันฝึกอบรม ขอประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศการอบรมสาขาภาคเหนือ (เชียงราย,เชียงใหม่,ลำปาง,พิษณุโลก และนครสวรรค์) เมื่อวันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดย อาจารย์วรวุฒิ วงษ์หรรษา และ อาจารย์อรรฆพร วิเศษเจริญ จากสถาบันฝึกอบรม เป็นวิทยากรให้การอบรมแก่พนักงานในครั้งนี้ หากท่านใดสนใจต้องการฝึกอบรม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายสถาบันฝึกอบรม