การอบรมสัมนา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระตุ้นจูงใจพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมภายบริษัทฯ โดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ

04 กันยายน 2560
ประมวลภาพการอบรม Apply KAIZEN for Modern

สฝ่ายสถาบันฝึกอบรมของประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม หลักสูตร Apply KAIZEN for Modern LEAN (LEAN & KAIZEN) โดยอาจารย์เมธาพันธ์ รอดเครือวัลย์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้จัดการอบรมเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมแม่น้ำปิง ชั้น 2 อาคาร Call Center

หากท่านใดสนใจต้องการฝึกอบรม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายสถาบันฝึกอบรม โทร. 2501, 2502