การอบรมสัมนา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระตุ้นจูงใจพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมภายบริษัทฯ โดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ

13 กันยายน 2560
ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรความรู้ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำและเครื่องทำน้ำอุ่น

สถาบันฝึกอบรม ขอประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศ การอบรมหลักสูตร “ความรู้ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำและเครื่องทำน้ำอุ่น” สำหรับพนัก งาน PC จำนวน 39 คน โดย อาจารย์อรรฆพร วิเศษเจริญ และ อาจารย์ ภานุวัฒน์ ต่อสกุล จากสถาบันฝึกอบรม เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายสถาบันฝึกอบรม โทร. 2501, 2502