การอบรมสัมนา
บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายการพัฒนาและการฝึกอบรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้พนักงานทุกประเภท รวมถึงพนักงานใหม่ เข้าใจถึงทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท และมีองค์ความรู้ความสามารถและทักษะที่เพียงพอต่อการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล ตามมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือของบริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

05 มีนาคม 2561
ประมวลภาพการจัดอบรม หลักสูตร การสร้างพลังนักขาย

ภาพบรรยากาศการการจัดอบรม หลักสูตร การสร้างพลังนักขายโดย อาจารย์ศุภกิจ รุ่งโรจน์ นักปลุกพลังอันดับ 1 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา