การอบรมสัมนา
บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายการพัฒนาและการฝึกอบรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้พนักงานทุกประเภท รวมถึงพนักงานใหม่ เข้าใจถึงทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท และมีองค์ความรู้ความสามารถและทักษะที่เพียงพอต่อการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล ตามมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือของบริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

05 มีนาคม 2561
ประมวลภาพการบรรยายธรรมในหัวข้อ"ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข" โดย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ"

ภาพบรรยากาศการการบรรยายธรรมในหัวข้อ "ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข" โดย "พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ" เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา