การอบรมสัมนา
บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายการพัฒนาและการฝึกอบรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้พนักงานทุกประเภท รวมถึงพนักงานใหม่ เข้าใจถึงทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท และมีองค์ความรู้ความสามารถและทักษะที่เพียงพอต่อการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล ตามมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือของบริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

14 กุมภาพันธ์ 2561
ประมวลภาพ การอบรมภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลง (ผู้บริหารระดับสูง)รุ่นที่ 1

สถาบันฝึกอบรม ขอประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลง (ผู้บริหารระดับสูง) รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดอบรมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ โรงแรม Luxor นนทบุรี

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายสถาบันฝึกอบรม โทร. 2501, 2502