การอบรมสัมนา
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระตุ้นจูงใจพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมภายบริษัทฯ โดยได้กำหนดหลักสูตรขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ

14 กุมภาพันธ์ 2561
ประมวลภาพ การอบรมภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลง (ผู้บริหารระดับสูง)รุ่นที่ 1

สถาบันฝึกอบรม ขอประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลง (ผู้บริหารระดับสูง) รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดอบรมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ โรงแรม Luxor นนทบุรี

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายสถาบันฝึกอบรม โทร. 2501, 2502