การอบรมสัมนา
บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายการพัฒนาและการฝึกอบรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้พนักงานทุกประเภท รวมถึงพนักงานใหม่ เข้าใจถึงทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท และมีองค์ความรู้ความสามารถและทักษะที่เพียงพอต่อการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล ตามมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือของบริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

02 ธันวาคม 2562
ประมวลภาพ การจัดอบรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ภาพบรรยากาศการ การจัดอบรมประชาสัมพันธ์ ภาพบรรยากาศการอบรมตามแผน In-House Trainingประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา