คณะกรรมการบริษัท
นายสหัส ตรีทิพยบุตร
ตำแหน่ง   ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
อายุ : 69 ปี
วุฒิการศึกษา : - Master of Science (Computer and Information Sciences), Syracuse University, New York, USA.
    - พาณิชยศาสตร์บัญฑิต (สถิติ) คณะพณิชย ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
    - Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) Class 7/2013 Thai Institute of Directors.
    - How to measure the Success of Corporate Strategy (HMS) Class 2/2013 Thai Institute of Directors.
    - Director Accreditation Program (DAP) Class 28/2004 Thai Institute of Directors.
     
ประสบการณ์การทำงาน
27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ออริจิ้น พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริษัท , กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เนทเบย์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน   ที่ปรึกษา
วุฒิสมาชิกสายการเงินการธนาคาร
2553 - 2555   กรรมการบริษัท / คณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศ
2550 - 2551   กรรมการบริษัท
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
2549 - 2550   กรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2546 - 2550   กรรมการบริษัท
บริษัท เทรดสยามดอทคอม จำกัด
นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ : 32 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท Master Of Science ,International Business & English, University of Portsmouth, Hampshire UK
    - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการ บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors
    - Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors
     
ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด
2556 -2557   รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานลูกค้า
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2556   รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานลูกค้า
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2555 - 2556   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2555   เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2553 - 2554   ผู้ช่วยวางแผนการขาย
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิทเทม จำกัด
2550   พนักงานบัญชี
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
นายวิรัช วงศ์นิรันดร์
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 65 ปี
วุฒิการศึกษา : - Master of Business Administration (MBA) Florida International University, Miami, Florida, USA.
    - Certificate in Production and Manufacturing Florida International University, Miami, Florida, USA.
    - Bachelor of Science in Industrial Technology (Homor), Florida International University, Miami, Florida, USA.
    - Associate Degree in Pre-Engineering, Miami- Dade Community College, Miami, Florida, USA.
    - Audit Committee Program (ACP) Class 37/2011 Thai Institute of Directors.
    - Successful Formulation & Execution of Strategy Class 11/2010 Thai Institute of Directors.
    - Director Certification Program (DCP) Class 135/2010 Thai Institute of Directors.
     
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด
2556 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2555 - 2556   ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาองค์กรและระบบ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด
2557 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
2554 - 2557   กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร
บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
2552 - 2555   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มวางแผนการเงิน
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
2545 - 2552   ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
2544 -2545   ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบคอมพิวเตอร์
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
2534 - 2541   ผู้จัดการสาขา Los Angeles ประเทศ สหรัฐอเมริกา
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
รองผู้จัดการสาขา New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 36 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท MBA (การบริหารและการจัดการ) มหาวิทยาลัย Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา
    - ปริญญาโท MS (การเงิน) มหาวิทยาลัย Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา
    - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
    - Director Accreditation Program (DAP) Class 98/2012 Thai Institute of Directors
    - Management Accounting for Non- Financial Executive สภาวิชาชีพบัญชีใน พระบรมราชูปถัมภ์
     
ประสบการณ์การทำงาน
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด
2556   กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2552 - มี.ค. 2556   กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2548 - 2551   ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2546 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เธียรธรรม อสังหาริมทรัพย์ จำกัด
นางสาวสวิตา แจ้งอยู่
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษาด้านการประเมิน ติดตาม และพัฒนาองค์กร /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 35 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - ประกาศนียบัตร (MSC Marketing and Management) มหาวิทยาลัย Loughborough ณ สหราชอาณาจักร
    - Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors
    - Director Accreditation Program (DAP) Class 99/2012 Thai Institute of Directors
     
ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบัน   ที่ปรึกษาด้านการประเมิน ติดตาม และพัฒนาองค์กร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด
2556   ผู้อำนวยการสายงานการตลาด
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2554 - 2556   ผู้อำนวยการสายงานการตลาด
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2548 - 2553   ผู้อำนวยการสายงานโลจิสติกส์
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด
รองศาสตราจารย์บุญเสริม วิมุกตะนันทน์
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ : 68 ปี
วุฒิการศึกษา : - M.B.A. (Accounting), Arizona State University, USA.
    - บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
    - อบรมระยะสั้น (Finance &Accounting) Wharton School, University of Pennsylvania, USA.
    - Director Accreditation Program (DAP) Class 100/2013 Thai Institute of Directors.
    - Audit committee Program (ACP) Class 42/2013 Thai Institute of Directors.
     
ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน   อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2550 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการอบรม และกรรมการโครงการอบรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554 - ปัจจุบัน   คณะอนุกรรมการการทดสอบการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ การสอบบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
อายุ : 63 ปี
วุฒิการศึกษา : - ศาสตรเมธี สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการ จัดการทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2548 มูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ใน พระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    - ปริญญาเอกการปฏิรูปและพัฒนาองค์กร ดุษฎีบัณฑิต (DODT.) สาขาวิชาการปฏิรูป และพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยแพทย์ซีบู ประเทศฟิลิปปินส์
    - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (B.A.) สาขาวิชาอุตสาหกรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors.
     
ประสบการณ์การทำงาน
27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน   ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบการ เรี่ยไรภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
2558 - ปัจจุบัน   รองประธาน
มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ คนที่ 1
2556 - ปัจจุบัน   รองประธาน
มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมชนนี
2556 - ปัจจุบัน   อุปนายก
สมาคมวัฒนธรรมและเศรฐษกิจไทย - เมียนมาร์
2555 - ปัจจุบัน   กรรมการ
สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
2550 - ปัจจุบัน   ที่ปรึกษาพิเศษ
สถาบันวิจัยโสมซานซี มณฑลเหวินซาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2545 - ปัจจุบัน   อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน
2551 - ปัจจุบัน   เลขาธิการ
สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
2553 - 2557   สมาชิกสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2549 - 2552   ที่ปรึกษา
สถาบันการแพทย์ไทย - จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2546 - 2550   อาจารย์ประจำ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2545 - 2547   ที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนฯ
2544 - 2545   ที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ การพลังงาน วุฒิสภา
2543 - 2545   ที่ปรึกษา
สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ
2542 - 2544   ที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนฯ
2542   คณะทำงาน
เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
2539 - 2540   คณะทำงาน
เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2538 - 2539   ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ กริช อัมโภชน์
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ : 76 ปี
วุฒิการศึกษา : - Advanced Management Program, Harvard Business School
    - Strategic Human Resource Management, Harvard Business School
    - M.S.B.A Indiana University ประเทศ สหรัฐอเมริกา
    - ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     
ประสบการณ์การทำงาน
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน   วิทยากรประจำ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด(มหาชน)
2550 - 2557   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
นางสุมนา วงษ์กะพันธ์
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 66 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ “ Southeastern Oklahoma State USA” (ปี 2518)
    - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2515)
     
ประสบการณ์การทำงาน
27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน   ที่ปรึกษา
ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน   ที่ปรึกษาประธานบริหาร
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
    ประธานกรรมการ
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ อิสระ
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด
    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เคทีบี แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด
    ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและทรัพยากรบุคคล
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
    ประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
    ประธานคณะกรรมการคัดเลือก กรรมการ ผู้จัดการ
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
ตำแหน่ง   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 63 ปี
วุฒิการศึกษา : - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ.2523)
    - สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2531)
    - ดุษฎีบัณฑิต สาขา Planning Financing จากมหาวิทยาลัยลอนดอน (พ.ศ.2539)
    - แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา แขนงสุขภาพจิตชุมชน
    - แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
    - ศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Professor) มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2560)
     
ประสบการณ์การทำงาน
27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน   กปัจจุบันนายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันโรคแห่งประเทศไทย
31 ส.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2558   อธิบดีกรมอนามัย
1 ต.ค. 2554 - 31 ส.ค. 2556   อธิบดีกรมควบคุมโรค
2553 - 2554   รองปลัดกระทรวงการคลัง
2550 - 2553   ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
2547 - 2550   ที่ปรึกษาทางการแพทย์อาวุโสสำนักงานสาธารณสุขศาสตร์
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร
ตำแหน่ง   กรรมการอิสระ
อายุ : 52 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจการจัดการ Nova Southeastern University สหรัฐอเมริกา
    - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
    - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
    - Director Certification Program (DCP) Class 233/2017 Thai Institute of Directors.
    - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) Class 3/2016 Thai Institute of Directors.
     
ประสบการณ์การทำงาน
27 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติคส์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จำกัด
2557 - ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน   ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ไหมทอง จำกัด
2552 - ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด