สารจากคณะกรรมการ
ในปี 2561 บริษัทมีการปรับแผนงานและกลยุทธ์ในหลาย ๆ ด้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการขาย การให้บริการ การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาบุคลากร

จากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล ที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคน บริษัทได้มีการปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการนำการตลาดออนไลน์และเทเล มาร์เก็ตติ้ง (Digital Online & Tele Marketing) มาใช้เพื่อเสริมทัพในการเพิ่มยอดขายและทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ได้มากยิ่งขึ้น บริษัทได้เริ่มนำการขายในรูปแบบ“O2O” (Online to Offline) ที่มีการทำการตลาดผ่านระบบ Online และใช้จุดแข็งจากการขายตรงที่มีมากว่า 43 ปี ในการปิดการขายในส่วนของ Offline บริษัทเชื่อมั่นว่าการขายในรูปแบบ O2O จะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในกลุ่ม B ขึ้นไปได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ระดับหนี้เสียโดยรวมลดลง และในขณะเดียวกัน บริษัทยังคงมุ่งเน้นพัฒนาการขายตรงอย่างมีคุณภาพ โดยการสรรหาและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขายผ่านช่องทางขายตรงที่เป็นช่องทางหลักของบริษัท และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของพนักงานขายและบริการให้มีความเหมาะสมและทันสมัย บริษัทได้ปรับภาพลักษณ์ของพนักงานขายและพนักงานบริการในรูปแบบของ“Safe Man”

ผลการดำเนินงานในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยทำรายได้รวมดอกผลจากการเช่าซื้อและรายได้จากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อของบริษัทย่อย (รายได้รวม) 1,575.50 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.49 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากยอดขายเครื่องกรองน้ำที่ลดลงอันเนื่องมาจากมีสัดส่วนการขายเครื่องกรองน้ำรุ่นที่มีราคาขายต่ำกว่ารุ่นเดิมในปีก่อนเพิ่มสูงขึ้น แต่บริษัทมีรายได้จากการขายชุดสารกรองเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท 106.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.03 จากปีก่อน กลุ่มบริษัทมีหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญจำนวน 168.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.69 จากปีก่อน การเพิ่มขึ้นดังกล่าวนี้ไม่อาจจะนำมาเปรียบเทียบได้ทั้งนี้เพราะผลของการปรับอัตราและวิธีการคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกันให้เหมาะสมในปีก่อน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีมาตรการในการระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ เข้มงวดในการตรวจสอบโดยหน่วยงานเก็บเงินภาคสนาม รวมทั้งมีการกำหนดระเบียบการหักค่านายหน้าคืนจากพนักงานขายในกรณีที่มีการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ไม่มีคุณภาพ โดยมีการทบทวนแผนงาน กลยุทธ์และมาตรการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ นอกจากการสร้างยอดขายแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่าย ผ่านการปรับโครงสร้างการให้ค่าตอบแทนเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างต้นทุนของบริษัทในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับระบบงานขายและเก็บเงินมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งทำให้บริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับปี 2562 บริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการเพิ่มสัดส่วนยอดขายเครื่องกรองน้ำจากการขายแบบ O2O ให้มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเพื่อให้มีสัดส่วนของลูกค้าในกลุ่มที่มีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นได้ ด้วยการทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง มีการใช้สื่อการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการโฆษณาทางโทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เครื่องกรองน้ำ Safe เป็นที่รู้จักมากขึ้น และจากการเตรียมความพร้อมจากปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างยอดขายในช่องทางนี้ให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน บริษัทมีการวิเคราะห์สภาวะตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในส่วนของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน

บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2561 บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ในระดับดีมาก (Very Good) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการประเมินในระดับดีมากเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน และในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีคุณภาพ บริษัทได้จัดทำ “โครงการปันน้ำใสจากใจเซฟ” ซึ่งเป็นโครงการบริจาคเครื่องกรองน้ำดื่มให้โรงเรียนต่าง ๆ เพื่อมอบสุขภาพอนามัยที่ดีให้เยาวชนและบุคลากรของโรงเรียน โดยมีการทำโครงการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทมีโครงการบริจาคเครื่องกรองน้ำให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 พันกว่าเครื่อง ตลอดปี 2562

คณะกรรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก ๆ ฝ่าย ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา รวมทั้งขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจและทุ่มเทในการทำงานของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน บริษัทจะยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซื่อสัตย์ รอบคอบ ควบคู่ไปกับการดำเนินการต่าง ๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกด้าน เพื่อสร้างความเติบโตทางธุรกิจสู่ความอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป


นายสหัส ตรีทิพยบุตร
ประธานกรรมการบริษัท

นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร