คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
อายุ : 63 ปี
วุฒิการศึกษา : - ศาสตรเมธี สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการ จัดการทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2548 มูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ใน พระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    - ปริญญาเอกการปฏิรูปและพัฒนาองค์กร ดุษฎีบัณฑิต (DODT.) สาขาวิชาการปฏิรูป และพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยแพทย์ซีบู ประเทศฟิลิปปินส์
    - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (B.A.) สาขาวิชาอุตสาหกรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors.
     
ประสบการณ์การทำงาน
27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน   ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบการ เรี่ยไรภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
2558 - ปัจจุบัน   รองประธาน
มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ คนที่ 1
2556 - ปัจจุบัน   รองประธาน
มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมชนนี
2556 - ปัจจุบัน   อุปนายก
สมาคมวัฒนธรรมและเศรฐษกิจไทย - เมียนมาร์
2555 - ปัจจุบัน   กรรมการ
สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
2550 - ปัจจุบัน   ที่ปรึกษาพิเศษ
สถาบันวิจัยโสมซานซี มณฑลเหวินซาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2545 - ปัจจุบัน   อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน
2551 - ปัจจุบัน   เลขาธิการ
สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
2553 - 2557   สมาชิกสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2549 - 2552   ที่ปรึกษา
สถาบันการแพทย์ไทย - จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2546 - 2550   อาจารย์ประจำ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2545 - 2547   ที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนฯ
2544 - 2545   ที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ การพลังงาน วุฒิสภา
2543 - 2545   ที่ปรึกษา
สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ
2542 - 2544   ที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนฯ
2542   คณะทำงาน
เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
2539 - 2540   คณะทำงาน
เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2538 - 2539   ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ : 32 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท Master Of Science ,International Business & English, University of Portsmouth, Hampshire UK
    - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการ บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors
    - Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors
     
ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด
2556 -2557   รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานลูกค้า
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2556   รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานลูกค้า
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2555 - 2556   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2555   เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2553 - 2554   ผู้ช่วยวางแผนการขาย
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิทเทม จำกัด
2550   พนักงานบัญชี
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
นายวิรัช วงศ์นิรันดร์
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 65 ปี
วุฒิการศึกษา : - Master of Business Administration (MBA) Florida International University, Miami, Florida, USA.
    - Certificate in Production and Manufacturing Florida International University, Miami, Florida, USA.
    - Bachelor of Science in Industrial Technology (Homor), Florida International University, Miami, Florida, USA.
    - Associate Degree in Pre-Engineering, Miami- Dade Community College, Miami, Florida, USA.
    - Audit Committee Program (ACP) Class 37/2011 Thai Institute of Directors.
    - Successful Formulation & Execution of Strategy Class 11/2010 Thai Institute of Directors.
    - Director Certification Program (DCP) Class 135/2010 Thai Institute of Directors.
     
ประสบการณ์การทำงาน
2559 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด
2556 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2555 - 2556   ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาองค์กรและระบบ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด
2557 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
2554 - 2557   กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร
บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
2552 - 2555   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มวางแผนการเงิน
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
2545 - 2552   ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
2544 -2545   ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบคอมพิวเตอร์
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
2534 - 2541   ผู้จัดการสาขา Los Angeles ประเทศ สหรัฐอเมริกา
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
รองผู้จัดการสาขา New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 36 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท MBA (การบริหารและการจัดการ) มหาวิทยาลัย Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา
    - ปริญญาโท MS (การเงิน) มหาวิทยาลัย Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา
    - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
    - Director Accreditation Program (DAP) Class 98/2012 Thai Institute of Directors
    - Management Accounting for Non- Financial Executive สภาวิชาชีพบัญชีใน พระบรมราชูปถัมภ์
     
ประสบการณ์การทำงาน
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด
2556   กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2552 - มี.ค. 2556   กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2548 - 2551   ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2546 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เธียรธรรม อสังหาริมทรัพย์ จำกัด
นางสาวสวิตา แจ้งอยู่
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษาด้านการประเมิน ติดตาม และพัฒนาองค์กร /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 35 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - ประกาศนียบัตร (MSC Marketing and Management) มหาวิทยาลัย Loughborough ณ สหราชอาณาจักร
    - Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors
    - Director Accreditation Program (DAP) Class 99/2012 Thai Institute of Directors
     
ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบัน   ที่ปรึกษาด้านการประเมิน ติดตาม และพัฒนาองค์กร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด
2556   ผู้อำนวยการสายงานการตลาด
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2554 - 2556   ผู้อำนวยการสายงานการตลาด
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2548 - 2553   ผู้อำนวยการสายงานโลจิสติกส์
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด
นายไพฑูรย์ หอมจันทร์
ตำแหน่ง   กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานกลาง / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 55 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
    - Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors
     
ประสบการณ์การทำงาน
2556 - ปัจจุบัน   รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานกลาง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2556   กรรมการบริษัท / ผู้อำนวยการสายงาน บริหารงานกลาง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2553 - 2556   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2548 - 2552   ผู้อำนวยการสายบริหารงานกลาง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด
2548 - 2556   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง
บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด
2545 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท ไอ ดีล วอเตอร์ จำกัด
2545 - 2552   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง
บริษัท ไอ ดีล วอเตอร์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด
2547 - 2552   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง
บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด
2547 - 2552   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง
บริษัท เซฟ ไดเร็ค จำกัด
2550 - 2552   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง
บริษัท เธียรธรรม อสังหาริมทรัพย์ จำกัด
ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร
ตำแหน่ง   กรรมการอิสระ
อายุ : 53 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจการจัดการ Nova Southeastern University สหรัฐอเมริกา
    - ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
    - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
    - Director Certification Program (DCP) Class 233/2017 Thai Institute of Directors
    - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) Class 3/2016 Thai Institute of Directors.
     
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน   กรรมการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน   กรรมการ
บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติคส์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการ
บริษัท อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จำกัด
2557 - ปัจจุบัน   กรรมการ
บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน   กรรมการ
บริษัท ไหมทอง จำกัด
นายไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์
ตำแหน่ง   กรรมการผู้บริหารระดับสูง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
อายุ : 61 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท คณะสาขาบริหารการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทายาลัย
    - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
    - Director Certification Program (DCP) Class 110/2008 Thai Institute of Directors
    - TLCA Executive Development Program (EDP) Thai Institute of Directors
    - Inaugural Corporate Governance Conference 2018, Bangkok Building Trust in a Transforming Economy โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    - ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15) และสัญญาเช่า (TFRS 16) ที่มีต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน ปี 2561 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    - FinTech Lending & Trend : อนาคตสินเชื่อดิจิทัล รุ่นที่ 1 ปี 2561 โดยสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
    - IR Sharing 1/2019 หัวข้อ " How to make the most of your IRO function?" โดยชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
    - TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019 “Automation & RPA (Robot Process Automation) for Accounting” โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
    - TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 3/2019 การทบทวนการกำกับดูแลของงบการเงินรายไตรมาส” โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
    - TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 4/2019 “ How important are intangible assets impairments?” และ“How important of Employee Benefit Actuarial Valuation” โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
     
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน   กรรมการผู้บริหารระดับสูง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2560 - 2561   กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการบริหารสายงานสนับสนุนธุรกิจ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2560   กรรมการอิสระ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2552 - 2559   กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)